Adatkezelési tájékoztó

GDPR adatkezelési tájékoztató a weboldal használatához

  1. Adatkezelő

Katona Emese e.v.
székhely: 5055 Jászladány, Kossuth Lajos út 113. .
adószám: ----
e.v. nyilvántartási sz: ---
Kamarai nyilvántartási sz.: ----
Tel.: +36-30/347-6922
weboldal: https://www.aramoljszabadon.hu
e-mail: aramoljszabadon@gmail.hu

Tevékenységem végzése során, csak olyan adatokat kezelek /név, e-mail cím, telefonszám/, amelyek feltétlenül
szükségesek a kapcsolatfelvételhez, a szolgáltatás működtetéséhez. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és mindent megteszek, hogy garantáljam az adatok biztonságát. Ezeket az adatokat csak a honlap látogatók, partnerek, leendő ügyfelek, /továbbá Érintett/ hozzájárulásával kezelem.

1.1. Tárhelyszolgáltató, és adatfeldolgozó

Weboldalam tárhelyét a Webnode AG https://www.webnode.hu/rolunk/ biztosítja:
Székhely
: Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc

Fejlesztés és Üzemeltetés
Hlinky 70, 603 00 Brno
; Csehország

A tárhelyszolgáltatók külön jogszabály miatt, magas biztonsági követelményeknek kell megfeleljenek. A tárhelyszolgáltatómmal adatkezelési szerződést kötöttem.
https://www.webnode.hu/altalanos-feltetelek/

A Webnode hozzáfér a honlapom teljes tartalmához, és biztosítja a saját domain-es e-mail címre érkező e-mailek továbbítását.
További infó: https://www.webnode.hu/privacy-policy/
2. Adatvédelmi tisztviselő

Az általam végzett tevékenység nem indokolja adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

3. Személyes adat kezelése

Weboldalamon https://www.aramoljszabadon.hu/ nincs regisztráció, csak kapcsolatfelvételi űrlapot használok, melynek célja, a honlapra látogatók online kapcsolatfelvételi lehetőségének biztosítása, tájékozódás szempontjából. Az űrlapon csak olyan adatokat kérek (név, e-mail cím), melyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartáshoz, az Érintett adatainak kezeléséhez való hozzájárulással. Nem kérek olyan információt, amely indokolatlan, nincs joglapja, vagy nincs célja az adatkezelésnek.

3.1. Az adatkezelési tájékoztatás célja
Adatkezelőként, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, tájékoztatni szeretném az Érintettet, a személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatok tárolásáról. Személyes adatokra, mint név, lakcím szerződéskötéskor, valamint számla kiállításakor van szükségem.

Tevékenységem adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek a
https://aramoljszabadon.hu/adatkezeles/címen. érhetők el.

Amennyiben új iránymutatások, állásfoglalások lépnek életbe, vagy a vállalkozás tevékenységi köre változik, Adatkezelőként fenntartom magamnak a jogot, hogy felülvizsgáljam, és módosítsam a tartalmát.

3.2. Adatok tárolása
Munkám során az adatok tárolása laptop, pendrive, Microsoft Outlook 2016 levelezőrendszer, Microsoft OneDrive https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement, Google Drive https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu, saját weboldali levelezőrendszer, Excel fájlban történik. Hozzáférésükhöz jelszó szükséges.

3.3. Biztonsági intézkedések, adatvédelem
A laptomomat jelszóval védem, kémprogram védő Malwarebytes, hálózati tűzfal Windows tűzfal, víruskereső Windows Defender, valamint biztonsági mentést is használok. Honlapomon https://www.irodavezetes.hu SSL titkosítást, https protokollt alkalmazok. A kommunikáció titkosított módon történik a látogató számítógépe, és a honlap szervere között A biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentkező esetleges változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

3.4. Az adatkezelés jogalapja
Az Érintettel történő megállapodás alapján, szerződéskötés, titoktartási nyilatkozat, amennyiben igény van rá, valamint számlázás, létfontosságú érdekek védelme, és jogos érdek érvényesítése.

4. Az adatkezelés jogos érdeke
A személyes adatokat csak jogszerűen kezelhetem, vagyis csak a rendelet által meghatározott esetekben, és jogalapokon. A magánszemély hozzájárulása nélkül is kezelhetem, amennyiben az adatkezelés valamilyen jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Abban az esetben sem kell hozzájárulást kérnem, ha az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy a megkötött szerződésem teljesíteni tudjam.

Tevékenységem végzése során, jogos érdek alapján kezelem a velem kapcsolatba kerülő partnereim, vagy a cég kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait, és nevét, melyeket az Érintettektől önkéntes hozzájárulással kapok meg, és melyeket az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatnak.

A tiltakozási jogot mindenkinek biztosítom.

5. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
Szolgáltatásom megrendelésekor, az Érintettel írásbeli, vagy szóbeli szerződést kötök. A szerződésbe személyes adatok is kerülhetnek, mint például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve, melyek nélkül nem tudnám beazonosítani a megrendelőket, ezzel akadályozva a tevékenységem végzését. A számla kiállításához szükséges adatokat jogszabály írja elő. A szolgáltatás befejezésekor az elvégzett tevékenységről számlát állítok ki, melyen a jogszabályban előírt adatokat szerepeltetem.

6. Harmadik országba történő adattovábbítás
Tevékenységem végzése során igénybe veszem a Google szolgáltatásait, valamint a Facebook, Instagram közösségi oldalakat, ezáltal egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA és Európa között megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_16_216

Google https://policies.google.com/privacy/frameworks

Facebook https://www.facebook.com/about/privacyshield

Instagram https://help.instagram.com/519522125107875

7. A személyes adatok tárolásának időtartama
Fennállhat a cél teljesüléséig, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a szerződés megszűnéséig. A tevékenység végzése során tudomásomra jutott adatokat, a tevékenység befejezése után nem őrzőm meg, hanem azonnal törlöm. Havonta felülvizsgálom.

Facebook oldalon
(név, hozzászólás): az oldal törléséig áll fenn, az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, vagy az érintett törlési műveletéig.
Kapcsolatfelvételi űrlap
(név, és e-mail cím) esetében: az üzleti kapcsolat lezárásáig, de félévente felülvizsgálom. Telefonszám nem kötelező, visszahívás esetében rögzítheti az Érintett.

Számlázáskor megadott név és cím: a jogszabályban előírt ideig, míg el nem évül az adó megállapításához való jog (5-8 év).

8. Az érintett jogai
8.1. Az érintettek hozzáférési joga

Az Érintettek jogosultak visszajelzést kérni személyes adataik kezeléséről, az alábbiak szerint:

- adatkezelés céljai

- az Érintett személyes adatok kategóriái

- címzettek, akikkel/amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli - címzetteket és a nemzetközi szervezeteket

- az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

- az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre rendelkezésre bocsátom. További másolatokért, az adminisztratív költségekért észszerű mértékű díjat számolok fel. Ha a kérelmező elektronikus úton szeretné megkapni az információkat, akkor elektronikus formátumban adom át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait, és szabadságait.

8.2. Helyesbítéshez való jog
Az Érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre helyesbítsem, vagy kiegészítsem a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatok, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

8.3. Törléshez, az elfeledtetéshez való jog
Köteles vagyok
törölni az Érintettek kérésére, vagy kérés nélkül is, a rájuk vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül, ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat jogellenesen kezeltem

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Bizonyos esetben nem vagyok köteles a magánszemély adatait törölni, így például megtagadhatom a törlési kérelmet, ha az adat jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például számla kiállításához stb.), vagy ha a jogszabály szerint, az adatkezelő köteles megőrizni az adatokat (például számviteli, adójogi előírások). Akkor sem vagyok köteles törölni, ha közérdekű archiválás céljából szükséges a személyes adat (tudományos, történelmi kutatás céljából, statisztikai célból), és a törlés lehetetlenné tenné ezt az adatkezelést.
Szolgáltatásom egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vehetek igénybe, melyekkel írásbeli szerződést kötök, melyben a részükre továbbított, és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, saját utasításaim alapján.

Amennyiben adatfeldolgozót veszek igénybe tevékenységem végzése során, tájékoztatom az adatfeldolgozót, aki az adatokat kezeli, ha az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnöm a személyes adatokat, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, átgondolom, és írásban adok tájékoztatást.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatok, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

- vitatja a személyes adatok pontosságát, a tisztázásig

- az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását

- már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

- Az Érintett tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével, csak az Érintettek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatom.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

8.5. Adathordozáshoz való jog
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.6. A tiltakozás joga
Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelem/megbízóm érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Tevékenységem során nem végzek automatizált döntéshozatalt, és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudom.

8.8. Adatvédelmi incidens és az érintett tájékoztatása
Minden adatvédelmi incidenst (véletlen adatszivárgást, a hackertámadás miatti adatlopást, az informatikai rendszerbe való illetéktelen behatolást, vagy meghibásodás miatti adatvesztést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásomra jutott, bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira, és szabadságaira nézve, késedelem nélkül tájékoztatom az Érintetteket az adatvédelmi incidensről, közérthetően ismertetem az adatvédelmi incidens jellegét, és közlöm legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

Az Érintettet nem vagyok köteles tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottam végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztam, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat

- az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tettem, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatnom, vagy olyan hasonló intézkedést kell hoznom, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

9. A hozzájárulás visszavonásáról történő tájékoztatás, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén
Adatkezelésem, a következő tevékenységeknél alapszik hozzájáruláson:

- honlapom kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről

- Facebook oldal, csoport üzemeltetése

- látogatottsági statisztika készítése

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanúgy, mint ahogy megadásra került. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.
Facebook oldal esetén, visszavonható az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet, és komment esetén, annak törlésével. Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében, az aramoljszabadon@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.

9.1. Közösségi oldalról történő belépés engedélyezése saját honlapra:
A Facebook oldalt szolgáltatásom, és honlapom megismertetésére, valamint hasonló tevékenységet végző vállalkozótársaim munkájának segítésére használom, egyúttal lehetőséget adva a véleménynyilvánításra. A Facebook oldalon tudomásomra jutott személyes adatok, az érintett fél hozzájárulásával történnek. A Facebook oldalról lehetőség van a weboldalamra való átkattintásra, az ott elhelyezett link segítségével.

Honlapomon Facebook pixel van elhelyezve, mely szerint felhasználhatja a Facebook adatait, azaz a Facebook oldalam kedvelőinek Facebookon elhelyezett profilképet, és nevét. Amennyiben a honlapom látogatója rákattint a képre, úgy a Facebook oldal profiloldalára kerül át https://www.irodavezetes.hu/kapcsolat/.

A honlapom azonban nem kap engedélyt arra, hogy bejegyzéseket tegyen közzé a közösségi oldalon, sem a Facebook-nak nincs lehetősége a weboldalamon való adatok módosításához.

Facebook azonosítás: Facebook Inc. ;Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató:
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram elérhetősége: https://www.instagram.com/about/us/
Instagram
közösségi oldalról lehetőség van rákattintani weboldalamra, de az oldalnak nincs jogosultsága weboldalam módosítására. További infó: https://help.instagram.com/519522125107875

A honlapom tartalma: bejegyzések, fényképek
Honlapomon blogbejegyzésben, szöveges információban nem közlök személyes adatokat. A honlapomon kitett fényképek nem azonosíthatóak, mivel nem természetes személyeket ábrázolnak (saját magam kivéve).  A szöveges információk esetében, ha utalok valamire, megjelölöm az illető forrást.

10. Panaszkezelés
A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Ha valaki mégis úgy érzi, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy csak tájékoztatást szeretne, az info(kukac)irodavezetes.hu e-mail címre írhat.

Adatkezelési elv megsértése esetén, az Érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében, mely az Érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

További panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: https://www.naih.hu.

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36-1-391-1400

fax: +36-1-391-1410

11. Tájékoztatás arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e, az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
A szolgáltatásom megrendelésekor a megrendelőkkel írásbeli, vagy szóbeli szerződést kötök. Tevékenységem során jogi személyekkel kötök szerződést, de a szerződésbe személyes adatok is kerülhetnek, mint például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve, melyek nélkül nem tudnám beazonosítani a megrendelőket, és ezáltal akadályozva lenne a tevékenységem végzése. A számla kiállítását, a rajta szereplő adatokat jogszabály írja elő. A szolgáltatás befejezésekor az elvégzett tevékenységről számlát állítok ki, melyen a jogszabályban előírt adatokat szerepeltetem.

12. Az automatizált döntéshozatal ténye
Vállalkozásomban nem működik automatizált döntéshozatal.

Egyéb rendelkezések
Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), GDPR előírása alapján készült.
Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, többek között a 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), és a 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.).

Az Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba, azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben új iránymutatások, állásfoglalások lépnek életbe, vagy a vállalkozásom tevékenységi köre változik, felülvizsgálom, és módosítom a tartalmát.


Sütik (Cookies) használata:

A sütik, vagy cookie-k betűkből és számokból álló információk, amelyeket a honlapok a böngészőnek küldenek azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a honlap használatát, valamint közreműködnek néhány, statisztikai jellegű információ gyűjtésében a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütik (cookies) többféle funkciót töltenek be.
- információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről
- megjegyzik a látogató egyéni beállításait

Használatuk nem kötelező, bármikor törölhetők.

1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezeknek a sütiknek a célja, a weboldal zavartalan működése. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a böngészőből.

2. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Ilyen a Google Analytics. A böngésző, a sütik használatával statisztikai célból, információkat gyűjt a látogatók weboldal látogatási szokásairól. Az adatokat a honlap fejlesztéséhez használom fel. Ezek a sütik addig maradnak a böngészőben, amíg le nem járnak, vagy, amíg a látogató nem törli őket.
A Google Analytics a böngésző által kapott IP-címet névtelenül tárolja, nem azonosítja vele a felhasználót, a kapott adatokat 26 hónapig őrzi.

Weboldalamon használom a Google Analytics-t, az oldaltartalom népszerűségének megállapításához, a látogatók számának nyomon követéséhez, valamint a weboldal működésének javításához. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célból használom fel, és nem azonosítom név szerint a látogatókat.
Weboldalam sütiket (cookies) használ, hogy megkönnyítse a honlap használatát, és jobb élményt tudjon biztosítani. Ha a látogató nem akarja, hogy a gépére sütik kerüljenek, akkor a böngészőben, az itt leírtak alapján tudja kikapcsolni.

Cookie-k kikapcsolása, letiltása
Google Analytics cookie-k
:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=hu&ref_topic=9845306
Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se#w_sakti-beaallagtaasok
Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Harmadik féltől származó cookie-kat nem tudok ellenőrizni, így nem vállalok felelősséget értük.

További információ a sütikről:
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

A sütik (cookies) szabályzatát bármikor módosíthatom, ezért javasolt bizonyos időközönként a szabályzat újra olvasása.

A weboldalt szabadon szerkesztettem össze, ezért minden jog fenntartva. :)
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!